Správa a údržba nemovitostí

Jak Vám můžeme, jako vlastníkům, pomoci ?

Převezmeme odpovědnost za plnění níže uvedených technicko ekonomických činností:

 1.sledování a evidence smluv na zajištění dodávek medií:

–  vodné a stočné
– TUV (teplá užitková voda)
–  teplo – plyn
–  televizní signál
–  elektro – společné osvětlení a prostory
–  výtahy vč. havarijní služby

2.sledování a evidence smluv:

– likvidace odpadů
–  kanalizace

3.sledování a evidence smluv a revizních zpráv:

–  elektro -plyn
–  hromosvody
–  zkoušky zdravotechnika – rozvody svislé, ležaté
–  příjem televizního signálu
–  výtahy

4.správa a údržba:

–  sledování nemovitosti vč. přípojek po stavební stránce
(společných prostor, střecha, technické instalace, stoupačky, přípojky…)
–  uzavření smluv a evidence všech typů oprav a možných havárií spojených se správou a údržbou nemovitostí
–  zajišťování nahlášených oprav, vč. havarijní údržby
–  odborná evidence a specifikace oprav
–  přejímání prací a sledování cenové výše oprav
–  dohled nad dodržováním smluvních cen, či cen obvyklých
–  likvidace faktur – dle technické správnosti množství provedených prací
–  návrhy plánů větších oprav a rekonstrukcí

5.ekonomická evidence:

–   evidence vlastníků příp. podnájmců a počty obyvatel
–   vedení účetnictví – podvojného i jednoduchého – spojeného se správou domu
– jednou ročně zajištění rozúčtování nakoupených dodávek a služeb
–  evidence plateb, záloh a sledováni ve vztahu k provozu domu
–  evidence dlužníků
–  vedeni účtu, spolupráce s bankou a pověřeným zástupcem vlastníka

6.společenství vlastníků jednotek:

–  odborná spolupráce a podpora při společných jednáních
–  sledování vývojových trendů, změna zákonů a vyhlášek
–  technická a právní pomoc při zakládání společenství a řešení problémů spojených se správou a údržbou domu